Att samverka med andra

Att samverka med andra bidrar till ökad trygghet och kan minska risken för rån. Tillsammans utgör ni olika delar av en helhet, som blir säkrare ju fler som deltar. Hur ser det ut för din butik? Det kanske finns andra butiker, fastighetsägare, polis, kommunala brottsförebyggare, väktarbolag, centrumföreningar och skolor som du kan samverka med för att öka säkerheten.

Genom samverkan med andra kan ni hjälpa varandra och dela med er av era förbättringsidéer. Det finns också frågor som inte går att lösa utan att samråda med andra.

Hur kan du samarbeta med andra för att genomföra programmet Skydd mot rån i handeln? Kanske det redan finns lokala nätverk där du kan lyfta ett säkerhetsarbete?

Här ger vi tre exempel på samverkan.

Exempel 1 – Involvera hela arbetsplatsen i säkerhetsarbetet

Alla medarbetare behöver vara involverade i säkerhetsarbetet. Uppmana medarbetarna att komma med idéer och påtala risker. Ni kan också ha skyddsronder och möten där ni diskuterar säkerhetsfrågor. Ett sätt att involvera medarbetaren kan vara att ta del av webbutbildningen Säker i butik, enskilt eller i grupp, för att därefter prata om säkerhetsfrågor tillsammans. Ni kan också gå på utbildning och informationsträffar tillsammans.

Exempel 2 – Samverka med andra butiker

Om det finns andra butiker i närheten har ni mycket att tjäna på att samarbeta i säkerhetsfrågor. Samverkan med andra butiker kan ta sig många olika uttryck, till exempel:

  • Anordnande av informationsträff med polis och/eller kommunala brottsförebyggare
  • Att stämma av läget med grannbutiken
  • Inköp av säkerhetsutrustning
  • Inköp av väktartjänster
  • Gemensamma rutiner för att till exempel hantera stökiga personer
  • Möten för utbyte av erfarenheter, råd och tips
  • Informationskedja när något händer
  • Informationskedja i frågor ni är överens om, exempelvis allvarliga händelser eller orossituationer
  • Samverkan via centrumförening och fastighetsägare

Exempel 3 – Samverka med polis och kommunala brottsförebyggare

I många kommuner finns det möjlighet att samverka med polisen och/eller kommunala brottsförebyggare. De kan ofta bidra med stöd i säkerhetsarbete och brottsförebyggande arbete. Ett exempel är att anordna informationsträffar tillsammans med andra butiker och bjuda in polis och kommunala brottsförebyggare att delta.

Nästa avsnitt

Du är nu klar med det här avsnittet. Nästa avsnitt heter Programmet Skydd mot rån i handeln, och du kommer till det genom att klicka på knappen nedan.