Vad är samverkan?

Samverkan kan definieras på olika sätt, men enkelt uttryckt handlar det om att olika aktörer har ett strukturerat samarbete i specifika frågor och att de arbetar mot gemensamma mål.

Hur ser samverkan i er verksamhet ut i dag och hur kan ni bygga ut den?

Inspireras gärna av de här exemplen.

Exempel 1 – Involvera hela arbetsplatsen i säkerhetsarbetet

Alla medarbetare behöver vara involverade i säkerhetsarbetet. Uppmana butiker och medarbetare att komma med idéer och påtala risker. Ni kan också ha gemensamma skyddsronder och möten där ni diskuterar säkerhetsfrågor. Ett sätt att involvera medarbetare kan vara att ta del av webbutbildningen Säker i butik för att därefter prata om säkerhetsfrågor tillsammans. Ni kan också gå på utbildning och informationsträffar tillsammans.

Exempel 2 – Samverkan mellan butiker

Om det finns flera butiker inom samma geografiska område finns det mycket att tjäna på att de samarbetar i säkerhetsfrågor. Det kan både handla om samverkan i specifika frågor och mer strukturerade samarbeten som till exempel centrumföreningar. Samverkan mellan butiker kan ta sig många olika uttryck, till exempel:Anordnande av informationsträff med polis och/eller kommunala brottsförebyggare

  • Att kolla läget med grannbutiken
  • Inköp av säkerhetsutrustning
  • Inköp av väktartjänster
  • Gemensamma rutiner för att till exempel hantera stökiga personer
  • Möten för utbyte av erfarenheter, råd och tips
  • Informationskedja när något händer
  • Informationskedja i frågor ni är överens om, exempelvis allvarliga händelser eller orossituationer

Exempel 3 – Samverka med polis och kommunala brottsförebyggare

I många kommuner finns det möjlighet att samverka med polisen och/eller kommunala brottsförebyggare. De kan ofta bidra med stöd i säkerhetsarbetet. Ett exempel är att anordna informationsträffar för butiksägare och bjuda in polis och kommunala brottsförebyggare att delta.

Nästa avsnitt

Du är nu klar med det här avsnittet. Nästa avsnitt heter Programmet Skydd mot rån i handeln, och du kommer till det genom att klicka på knappen nedan.